TipZoetermeer TipZoetermeer

Uw mening over Zoetermeer Aanmelden

18-02-2020

Vuurwerk

Onderzoek onder de inwoners van Zoetermeer over vuurwerk

PERSBERICHT

Horst, 17 februari 2020

Meningen verdeeld over vuurwerk in Zoetermeer

Zoetermeer – Bijna de helft van de respondenten van het onderzoek van TipZoetermeer staat positief tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in de gemeente. Dit blijkt uit een onderzoek van TipZoetermeer over vuurwerk.

Tussen 16 januari en 26 januari reageerden in totaal 552 respondenten op de vragenlijst. De onderzoeksresultaten vormen een verkleinde afspiegeling van de werkelijkheid, met een ondervertegenwoordiging van vrouwen en respondenten onder de 40 jaar. Ook deden zij suggesties over onder meer nieuwe vuurwerkvrije zones, maatregelen om vuurwerkoverlast terug te dringen en manieren om vuurwerkvrije zones onder de aandacht te brengen.

Vuurwerkverbod
Circa 55 procent van de respondenten zegt tijdens de afgelopen jaarwisseling geen vuurwerk af te hebben gestoken. 45 procent geeft aan dit wel te hebben gedaan. Bijna de helft van de respondenten staat (zeer) positief tegenover een algeheel vuurwerkverbod in de gemeente. 46 procent staat hier (zeer) negatief tegenover.

Van de respondenten die (zeer) positief tegenover een algeheel vuurwerkverbod staan, geeft 95 procent aan dat minder overlast voor mensen en dieren een belangrijke reden hiervoor is.  Andere redenen om positief tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod te staan zijn “minder rommel en afval op straat” en “vuurwerk is gevaarlijk”.

Van de respondenten die (zeer) negatief tegenover een algeheel vuurwerkverbod staan, geeft driekwart aan dat vuurwerk een traditie is. Ook worden redenen als “je kunt beter echte overlast aanpakken” en “het is leuk om af te steken” genoemd.

Afsteektijden
Op 31 december mag in heel Nederland vanaf 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur vuurwerk afgestoken worden. Ruim drie op de tien respondenten geeft aan dat deze afsteektijden prima zijn. Ongeveer een kwart van de respondenten (27 procent) geeft aan dat deze tijden korter mogen.

Wanneer gevraagd wordt naar de handhaving van de afsteektijden, geeft 62 procent aan dat dit (zeer) onvoldoende is gebeurd. Daarnaast is gevraagd of de respondenten overlast hebben ervaren van vuurwerk tijdens de afgelopen jaarwisseling. Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan overlast te hebben ervaren. Het gaat dan voornamelijk om geluidsoverlast (82 procent).

Van de respondenten die overlast hebben ervaren tijdens de jaarwisseling, heeft 13 procent hier een melding van gedaan bij de politie, bij Meldpunt Vuurwerkoverlast of bij de gemeente.

Vuurwerkvrije zones
Afgelopen jaarwisseling zijn in Zoetermeer acht vuurwerkvrijezone aangewezen.

Als de respondenten de vraag krijgen hoe ze tegenover het instellen van een vuurwerkvrijezone staan, antwoordt 62 procent (zeer) positief. 55 procent zou tijdens te volgende jaarwisseling weer een vuurwerkvrije zone willen zien in de gemeente.

Centrale vuurwerkshow
In verschillende gemeenten in Nederland worden centrale vuurwerkshows georganiseerd. 58 procent van de respondenten van TipZoetermeer vindt dat een centrale vuurwerkshow in de gemeente georganiseerd moet worden. Dit is voor vele ook de ideale jaarwisseling.

TipZoetermeer
TipZoetermeer is een onafhankelijk burgerpanel in de gemeente Zoetermeer waar alle inwoners van 16 jaar en ouder aan kunnen deelnemen. Via TipZoetermeer doet men niet mee aan opiniepeilingen, maar geven zij via raadgevende vragen antwoord. Dus geen 'wat vindt u van-vragen', maar de 'waarom-' of 'hoe-vragen' over lokale vraagstukken. TipZoetermeer praat samen met de inwoners, in plaats van over inwoners. TipZoetermeer is een initiatief van onderzoeksbureau Toponderzoek, dat zich specialiseert in burgerparticipatie.


Download resultaten